Samenwerkingsverband BOSS po

logo_boss-po

Samenwerkingsverband BOSS PO ontwikkelt zich verder tot Aspirant-Opleidingsschool

Samen gaan wij ons verder ontwikkelen tot volwaardige opleidingsschool voor primair onderwijs in de regio.
De partners hebben eind november 2016 subsidie toegekend gekregen in het kader van de regeling tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen, om de komende 3 jaar de bestaande samenwerking te versterken, uit te breiden, te verdiepen en te borgen.   In dit document  leest u meer informatie.

Werkwijze

In het programma Beter Opleiden in Samenhang en Synergie (BOSS) wordt samengewerkt tussen de Pabo en het Kenniscentrum Talentontwikkeling (KCTO) van Hogeschool Rotterdam (HR) en stichtingen (besturen) voor primair onderwijs.

Er is al een intensieve samenwerking door de inzet van studenten en door het programma BOSS wordt nu ook de inhoudelijke onderlinge samen- en wisselwerking tussen Pabo-docenten en leerkrachten en schoolleidingen versterkt. De Pabo, het Kenniscentrum Talentontwikkeling HR en de stichtingen bundelen de krachten om het bestaande samenwerkingsverband in het primair onderwijs te versterken, uit te breiden en te verdiepen.

Lees meer of bekijk de brochure

Agenda

BOSShr.nl

7 Thema’s

Kies een thema

Samen opleiden

Het doel van het thema Samen opleiden is het samenbrengen van de verschillende ideeën, wensen en verwachtingen van alle betrokkenen en het samen opbouwen van een gedeelde visie op samen opleiden, waarbij de nadruk ligt op de samenhang in het opleidingsprogramma van praktijk en theorie en de synergie van de partners. Op die manier wordt gewerkt aan de gezamenlijke toekomstbestendige opleiding en professionalisering van bekwame aanstaande, startende en ervaren leerkrachten in een grootstedelijke context.

Inductie (Begeleiding beginnende leraren)

Vorig schooljaar is binnen dit thema gestart met intervisiegroepen van startende leerkrachten. Dit schooljaar wordt dit uitgebreid met het ontwerpen van inwerkprogramma’s op de scholen.

  • Intervisie

Dit schooljaar starten weer diverse intervisiegroepen voor startende leerkrachten bij Wijzer en BOOR, in samenwerking met de Pabo.

  • Inwerkprogramma’s

In de themagroep wordt nagedacht over de vorm en inhoud van inwerkprogramma’s voor startende leerkrachten in samenwerking met en in aansluiting op de Pabo, zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau. De ambitie is om de inwerkprogramma’s zo veel mogelijk in te passen in het personeelsbeleid van de scholen.

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken zit verankerd in een derdejaars cursus waarin studenten leren hoe zij leerlinggevens analyseren, leerlingen clusteren in niveaugroepen; hoe zij instructie kunnen afstemmen op niveau en die (afgestemde) instructie en begeleiding kunnen organiseren in de klas én hoe ze een groepsplan kunnen maken.

In schooljaar 2015-2016 hebben we twee groepen gevormd. Een groep houdt zich bezig met het opleiden van studenten in het opbrengstgericht werken.

Omgaan met verschillen

Steeds meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zitten op de reguliere basisschool. Hoe ga je om met al deze verschillende onderwijsbehoeften? Hoe bied je passende leerstof? Hoe bied je een passende leerstijl? Hoe zorg je voor opbrengstverhoging voor alle kinderen? Hoe organiseer je het onderwijs aan al deze verschillende leerlingen in één klas van 25 tot 30 leerlingen en maar één leerkracht (zonder individualistisch onderwijs te bieden)? Kinderen leren immers van en met elkaar.

Vanuit het BOSS-project proberen wij al deze vragen te beantwoorden d.m.v. onderzoek en praktische voorbeelden.

Sociaal veilige school

Doel van het programma is het vergroten van de pedagogische sensitiviteit van leerkrachten en het bevorderen van sociale competenties van leerlingen.

Vanuit deze twee invalshoeken kan een school beleid vormen om een sociaal veilige school te worden. Daartoe werken wij op verschillende niveaus.

Ouderbetrokkenheid

Doel van het programma is het vergroten van de professionaliteit van (aankomende) leerkrachten in de samenwerking met ouders.

In de themagroep Ouderbetrokkenheid werken scholen en Pabo samen aan het betrekken van scholen bij de curriculumvernieuwing op de Pabo. Dit gaat dan met name om het thema ouders en het betrekken van Pabo-docenten en stagiaires bij de ontwikkelingen in de school en in de klas.

Het uiteindelijke doel is het opleiden in de school zo vorm te geven dat beide partijen (basisscholen en Pabo) er profijt van hebben.

Een goed voorbeeld is de gereedschapskist voor ouders, ontwikkeld door het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid i.s.m. scholen en organisaties op Rotterdam Zuid. Lees meer hierover op www.hr.nl/gereedschapskist.

Wetenschap en Technologie

In 2020 moeten alle basisscholen Wetenschap & Technologie (W&T) in hun programma hebben opgenomen.

Binnen W&T-onderwijs ontwikkelen kinderen hun talenten met Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). OOL is een vakoverstijgende didactiek die kinderen stimuleert om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn deze (21e eeuwse) vaardigheden en instellingen die de kinderen van nu straks nodig hebben. Pabo HR biedt ondersteuning bij het vormgeven van W&T-onderwijs.

Samen met Stichting BOOR heeft HR Leerkringen opgericht, die aansluiten bij drie verschillende thema's. In een Leerkring nemen leerkrachten van verschillende basisscholen plaats. Hieronder vind je lesideeën, didactische handvatten en achtergrondinformatie geordend binnen de thema's. Wil je zelf lesideeën toevoegen of meer informatie over de Leerkringen? Neem dan contact op met Tamara van Heel of Ellian van Strien.

Blick
(Capelle Krimpen)

blick

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account